כללי

השימוש באתרים ובאפליקציה ובכלל זה בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הפועלים בהם ו/או באמצעותם מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

השימוש באתר www.dyoma.co.il (להלן "אתר דיומא"), ביישומים השונים של אתר זה בפלטפורמות דיגיטליות שונות, ובתכנים הכלולים בהם, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש.

בעלי האתר (להלן "המפעיל") הם הבעלים והמפעילה של האתר ושל היישומים הנגזרים ממנו.

 

זכויות יוצרים

התוכן באתר ו/או באפליקציה, למעט תכנים פרסומיים, ועיצוב האתר ו/או האפליקציה הם קניין רוחני של המפעיל או של צד שלישי שהרשה למפעיל להשתמש בו, אלא אם נאמר אחרת.

מותר לעשות שימוש נאות, כמוגדר בחוק, בתוכן הקיים באתר לרבות ציטוט וייחוס של תוכן המוגן בזכויות יוצרים.

אסור למשתמש לשנות את התוכן המוגן בזכויות יוצרים בדרך העלולה לפגוע בשמם הטוב של אתר דיומא או של כותב התוכן המוגן.

מסירת תכנים המיועדים לפרסום באתר דיומא מהווה אישור כי מוסר התכנים הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למסור אותם לפרסום.

מסירת תכנים לפרסום באתר דיומא מקנה למפעיל רישיון חינם בלתי מוגבל בזמן לשימוש בתכנים.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים באתר הינם קניינם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אלו בלבד.

 

תוכן גולשים

המפעיל עשוי להתיר תגובות והוספת תוכן מילולי או חזותי אחר על ידי המשתמשים ("תוכן גולשים").

בהעלאת תוכן גולשים הנך מקנה לאתר דיומא ולמפעיל רישיון חינם בלתי מוגבל בזמן לשימוש בתכנים.

הנך מצהיר כי אתה הבעלים היחיד או המורשה הבלעדי של תוכן הגולשים שהעלית.

הנך מצהיר כי תוכן הגולשים שהעלית אינו פוגעני, אינו מפר זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים או כל זכות אחרת של צד שלישי.

לאתר דיומא ולמפעיל הזכות לסרב לפרסם תוכן גולשים או להסיר תוכן גולשים על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל.

 

תוכן זר

אתר דיומא כולל גם קישורים לפרסומות, לתוכן גולשים, ולאתרים אחרים ("תוכן זר") שאינם שייכים לאתר דיומא ו/או למפעיל ושאינם מופעלים על ידי אתר דיומא ו/או המפעיל.

אתר דיומא והמפעיל אינם אחראים לכל תוכן זר ואין להם כל חבות הקשורה בתוכן זר. השימוש בתוכן זר על ידי המשתמש יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה.

 

אחריות וחבות

אתר דיומא והיישומים הנגזרים ממנו, לרבות התוכן והשירותים, מוצגים למשתמשים כמות שהם ("as is") ועל בסיס זמינות בלבד ("as available"). השימוש בשירותים יעשה על אחריות המשתמש בלבד.

אתר דיומא והמפעיל אינה אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם במישרין או בעקיפין.

בכל מקרה אתר דיומא והמפעיל אינם אחראים או חבים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, למשתמש או לצד שלישי, הנובע כתוצאה משימוש באתר, בתכנים ו/או בשירותים המצויים בו.

 

שונות

מוסכם כי המפעיל רשאי לשנות תנאי שימוש אלו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

מוסכם כי על תנאי שימוש אלו יחולו דיני ישראל בלבד.

מוסכם כי כל סכסוך הנובע מכל שימוש באתר דיומא יובא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

מוסכם כי חלה תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום, כמועד אחרון וסופי שבו יוכל משתמש לפנות אל המפעיל בכל טענה או תביעה. מוסכם כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

תנאי השימוש יעודכנו מעת לעת. הנוסח המחייב של תנאי השימוש הוא הנוסח העדכני ביותר.

מוסכם כי כל תיקון או עדכון בתנאי השימוש מחייבים את המשתמש.

תנאי השימוש באתרים וביישומים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

users: מערכת דיומא

המלצת העורכים

החדשים ביותר