" class="youtube" style="width: 100%; height: 161px;">

“בשנים האחרונות אנחנו עדים למגמה עולמית של פופוליזם לאומני, שבו השלטון שוחק את הסדר הדמוקרטי", מסביר פרופ' יניב רוזנאי, מומחה למשפט חוקתי מבית ספר הארי רדזינר למשפטים - הבינתחומי הרצליה. ״זה תהליך איטי והדרגתי שכמעט לא מרגישים בו. בניגוד להפיכות האלימות של פעם, שבבת אחת הפילו שלטון, היום מדובר בממשלות נבחרות שמנצלות לרעה את הכלים המשפטיים כדי להחליש את המוסדות הדמוקרטיים עצמם"... ״דמוקרטיות כיום מתות בשקט, ובאופן כמעט סמוי מהעין. למתבונן מבחוץ שלא שם לב לפרטים, מדינה בעיצומה של שחיקה דמוקרטית נראית נורמלית לחלוטין. אין טנקים ברחובות. וזאת הסכנה האמיתית.״

users: יניב רוזנאי
Video: